Algemene verkoopsvoorwaarden

De consument heeft het recht aan Fietsen Manna mede te delen dat hij afziet van de aankoop,   
zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag 
die volgt op de levering van het product.  
 
Ondernemingsgegeven:
Eenmanszaak MaNeNa Cycles 
Brahim Pacquet
Wijtschatestraat 4
8902 Voormezele 
België 
BTW nummer: BE0837.128.212 
info@fietsenmanna.be 
Tel:(+32)0499/254443 
 
 
Artikel 1: algemene bepalingen. 
De elektronische webwinkel van MaNeNa Cycles, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel 
te Voormezele (België), Wijtschaatsestraat 4a, BTW 0837.128.212, hierna 'Fietsen Manna' 
biedt haar klanten de mogelijkheid om sportartikelen online aan te kopen.  
Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het Fietsen Manna  
assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Fietsen Manna. 
De klant aanvaardt dat deze voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting 
van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen  
dat zij als enige van toepassing zijn.  
 
Artikel 2: prijs. 
Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te  
dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, 
wordt dit apart vermeld.  
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.  
De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet  
inbegrepen zijn in de prijs.  
Manena Cycles behoudt zich het recht om bij foute prijs, een artikel niet te verkopen voor de prijs
aangegeven bij een bepaald product en zal dit communiceren indien dit zo is. Indien de klant reeds 
een artikel besteld heeft, en niet akoord gaat over de nieuwe prijs, mag hij zijn bestelling kosteloos
annuleren. 
 
Artikel 3: aanbod. 
Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De  
artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.  
Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid  
worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of  
materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.  
Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid,  
levertermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met onze  
klantendienst (zie artikel 12). 
Fietsen Manna is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden  
informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. MaNeNa Cycles is in geen geval  
aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.  
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast 
of ingetrokken door MaNeNa Cycles.  
MaNeNa Cycles is gerechtigd om -zonder opgaven van redenen- bestellingen te weigeren,  
de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel onder voorwaarden  
te verbinden aan de levering.  
 
Artikel 4: online aankopen. 
De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Fietsen Manna assortiment online aan te 
kopen.  
De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van  
MaNeNa Cycles. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail 
aangeduide leverdatum. Dit met uitzondering van de keuze om artikelen uit het Fietsen Manna 
assortiment zelf te willen komen ophalen. Er wordt steeds een voorschot aangerekend van  
het volledig aankoopbedrag. Indien er betaald wordt met waardebonnen en/of ecocheques 
worden deze cash terugbetaald bij levering.  
Klanten kunnen op volgende manieren het voorschot voldoen:
*via overschrijving 
*cash bij ophaling van artikelen op de maatschappelijke zetel 
*ecopass en ecocheque bij ophaling van artikelen op de maatschappelijke zetel 
*waardebon uitgegeven door MaNeNa Cycles bij ophaling van artikelen op de  
   maatschappelijke zetel.  
*elektronische betaalwijze aangeboden op de webshop van Fietsen Manna 
 
Artikel 5: eigendomsvoorbehoud. 
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de  
exclusieve eigendom van MaNeNa Cycles.  
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering.  
De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van MaNeNa 
Cycles te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet-geheel betaalde artikelen  
beslag zou komen leggen.  
 
Artikel 6: sancties voor niet-betaling. 
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover MaNeNa Cycles beschikt, is de  
klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van  
rechtswege en zonder aanmaning  een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet- 
betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een fortairaire 
schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van  
25 euro per factuur.  
Onverminderd het voorgaande behoudt MaNeNa Cycles zich het recht voor de niet (volledig) 
betaalde artikelen terug te nemen.  
 
Artikel 7: klachten.  
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere  
tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van  
elk recht. Indien er zich beschadigingen voorkomen, dienen deze onmiddellijk aan de  
leverdienst gemeld te worden.  
 
Artikel 8: garantie. 
Wettelijke garantie (enkel voor consumenten) 
krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten  
bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.  
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door  
(desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.  
Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.  
Algemeen:
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.  
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de  
klant vooraf contact op te nemen met de Fietsen Manna klantendienst. 
Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk 
recht op herstelling of vervanging.  
De (commerciële en/of wettlijke) garantie is nooit van toepassing op defectien die ontstaan 
ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik,  
gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet-naleven  
van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel,  
hardhandig gebruik, slecht onderhoud.  
Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.  
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op de datum van  
aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn,  
behoudens tegenbewijs door de klant.  
De garantie is niet overdraagbaar.  
 
Artikel 9: verzakingstermijn. 
De bepaling van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van  
consument artikelen online aankopen: 
De consument heeft het recht aan MaNeNa Cycles mee te delen dat hij afziet van de aankoop,  
zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de  
dag die volgt op de levering of afhaling van het product.  
Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen  
vanaf de levering contact opnemen met de Fietsen Manna klantendienst en de goederen binnen 
de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan  
MaNeNa Cycles, Wijtschaatsestraat 4a, 8902 Voormezele, België.  
Goederen met een verkoopsprijs van 100 euro of meer dienen ons per koerier (DHL, GLS, TNT 
Fedex, enz.) te worden terugbezorgd of persoonlijk afgegeven te worden bij de maatschappelijke  
zetel van Manena Cycles.  
Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met  
alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden  
teruggenomen.  
Zullen in geen geval worden teruggenomen: 
* voedingsmiddelen en artikelen met vervaldatum.  
* gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen.  
* artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd;  
* artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt.  
* artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. 
 
Artikel 10: privacy.  
Fietsen Manna verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van  
de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend  
informatie van Fietsen Manna toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef  
dan ook uw e-mailadres door.  
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven,  
verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van MaNeNa 
Cycles bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan 
weigeren dat Dibra sport uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat 
dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: Wijtschaatsestraat 4a, 8902  
Voormezele, België.  
Fietsen Manna respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de  
bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt  
toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op  
fietsen manna ter consultatie, wijziging of verwijdering.  
Fietsen Manna maakt gebruik van cookies. 
Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde 
informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. 
Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts 
een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat 
cookies niet worden geaccepteerd. 
Indien uw computer geen cookies accepteert,  is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden 
tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op 
te nemen zodat wij uw bestelling alsnog kunnen invoeren.  
Fietsen Manna houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke 
pagina's van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze 
privacy statement, kunt u ons contacteren op info@fietsenmanna.be.
 
Artikel 11: aantasting geldigheid -niet- verzaking 
Indien onverschillig welke bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt 
veklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid , de wettigheid en de toepasbaarheid 
van de andere bepalingen aantasten.  
Het nalaten op gelijk welk moment door fietsen manna om één van de in deze voorwaarden  
opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit  
gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze  
rechten aantasten.  
 
Artikel 12: klantendienst. 
De Fietsen Manna klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)499/25 44 43, 
via e-mail op info@fietsenmanna.be of per post op het volgende adres, Wijtschaatsestraat 4a, 
8902 Voormezele, België.  
 
Artikel 13: wijziging voorwaarden.  
Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar  verwezen wordt, 
en de algemene verkoopsvoorwaarden van Fietsen Manna. 
Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.  
Fietsen Manna kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. 
Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe  
voorwaarden. 
 
Artikel 14: bewijs.  
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen  
dienen.  
 
Artikel 15: toepasselijk recht - bevoegde rechter. 
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal  
privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome I verordening inzake internationale 
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. 
Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Kortrijk bevoegd.